สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้และทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้และทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5 ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 ตำบลมาบกราด อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin