ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU SHOW & SHARE “การเผยแพร่องค์ความรู้ จากรากแก้ว สู่ใยแก้ว”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU SHOW & SHARE “การเผยแพร่องค์ความรู้ จากรากแก้ว สู่ใยแก้ว” ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับโล่หน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการความรู้ 

วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin