ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English day

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดกิจกรรม English day ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 24 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin