MOU เสริมทัพพหุภาษาพัฒนาท้องถิ่น

     วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาพหุภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้อง 36.02.05 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันเอกภัชรพล ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานของรัฐ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาพหุภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     โดยพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจากการจัดโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี เพื่อให้การพัฒนาความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องของทั้งสองฝ่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธวิธีและการฝึกร่วมทางการทหารระดับพหุภาคี นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

 

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin