ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาไทย ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบฉับพลันได้

นายบัณฑิต รวยสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 (รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบฉับพลันได้

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin