ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาชาวจีนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย "ความเป็นไทย" ในกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นำนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีไทยการปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ เพื่อบูรณาการเข้ากับส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา "ความเป็นไทย" ในกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ 

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin