มนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา คืนข้อมูล ณ บ้านพระเพลิง

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา กิจกรรมดำเนินงานคืนข้อมูล ณ บ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การสืบค้นและการจัดหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์ อย่างยั่งยืน วิทยากรโดย ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมอญบ้านพระเพลิงและเครือข่ายชุมชน วิทยากรโดย ผศ.สถิต จำเริญ และกิจกรรมการดำเนินงานคืนข้อมูล (กลุ่มย่อย)
กลุ่ม 1 สร้างสรรค์การประพันธ์บทเพลงประกอบการรำ วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรพจน์ มานะสมปอง
กลุ่ม 2 ถ่ายทอดท่ารำบวงสรวงบ้านพระเพลิง วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
กลุ่ม 3 เผยแพร่ชุดความด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนมอญบ้านพระเพลิง วิทยากรโดย ผศ.ทิพย์วารี สงนอก และ ผศ.ดร.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์

วันที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin