มอบคืนข้อมูลสู่ชุมชน โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2564 ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด "การมอบคืนข้อมูลสู่ชุมชน" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมี พระครูกิตติศีลโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองกระทุ่ม และรักษาการเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ (ธ) ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด เป็นผู้รับมอบ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลหนองบัวสะอาด ร่วมพิธีและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นจำนวนมา ในโอกาสนี้ ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะผู้จัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดป่าหนองกระทุ่ม" อีกด้วย

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin