สังคมศึกษาทัศนศึกษา ณ จังหวัดแพร่ น่าน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดแพร่ น่าน ในระหว่างวันที่ 9 -  10 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง

วันที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin