ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศึกษาทัศนศึกษา ณ จังหวัดแพร่ น่าน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดแพร่ น่าน ในระหว่างวันที่ 9 -  10 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง

วันที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin