ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นศ.ออกแบบฯ ชนะเลิศประกวด logo “NRRU Zero Waste”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภรัตน์ โพธิทอง นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์  “NRRU Zero Waste” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดี ประธานกรรมการ
บริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลชนะเลิศการประกวด จำนวน 5,000 บาท ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดขยะ สู่การเป็น NRRU Green University มหาวิทยาลัยฯ สีเขียว

 

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin