วันราชภัฏ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีทําบุญอุทิศถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันราชภัฏและพิธีบวงสรวง สมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ (ครั้งที่ ๙) ประจําปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin