ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตราชูร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ชมรมตราชูสู่ชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมตราชูร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม  2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบัวใหญ่ และโรงเรียนบ้านเมืองคง

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin