ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 36 โดยมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรดีเด่นในสาขาต่าง ๆ และกิจกรรมการแสดง การแข่งขัน รวมถึงการบรรยายจากสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin