ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสร้างเครื่องมือ กำหนดบทบาทหน้าที่การบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและสร้างเครื่องมือ กำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริการวิชาการบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.05

วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin