ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าสู่การตีพิมพ์ในฐาน TCI

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าสู่การตีพิมพ์ในฐาน TCI ภายใต้โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการการเผยแพร่งานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในฐานวิชาการ วิทยากร โดย รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin