ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายอบรมวงโยธวาทิต ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

สาขาวิชาดนตรี บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอบรมวงโยธวาทิต ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin