ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.05

วันที่เผยแพร่ 03 เมษายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin