ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.05 และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานซึ่งกันและกัน

วันที่เผยแพร่ 17 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin