ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ประกอบงานบริการวิชาการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ประกอบบทเพลงในการบริการวิชาการบ้านโพนสูง

วันที่เผยแพร่ 01 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin