ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบทุนออกค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 21”

ชมรมพิราบขาว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบทุนออกค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 21” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการตั้งกองผ้าป่าสามัคคี การฟังพระธรรมเทศนา โดย พระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรว์โส ป.ธ.9 การถวายภัตตาหารเพล การจัดโรงทาน การร่วมกันแห่ผ้าป่ากองปฐมฤกษ์ ทอดผ้าป่า และชมการแสดงดนตรี ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ชมรมพิราบขาว จะนำไปจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ชุมชน ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านฝาผนัง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณ ด้วยการส่งเสริมเกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ชุมชนมากยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin