ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายวิชาการภูมิปัญญาภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักศึกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ดำเนินโครงการค่ายวิชาการภูมิปัญญาภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการคิด ทักษะทางด้านภาษาและแสดงถึงภูมิปัญญาทางภาษาของไทย ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน

วันที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin