ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 ทศวรรษ พุทธศาสนศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมพุทธาภิเษก พระพุทธศาสนสิกขมงคล 1 ทศวรรษ พุทธศาสนศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 

วันที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin