ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดการรับรู้ และตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตทางวิชาชีพ อีกทั้งได้แนวทางประกอบอาชีพที่สามารถประยุกต์ความรู้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ 

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin