พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดการรับรู้ และตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตทางวิชาชีพ อีกทั้งได้แนวทางประกอบอาชีพที่สามารถประยุกต์ความรู้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ 

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin