ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 23 เมษายน 2565 นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมมค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 5 ตามกระบวนการวิศวกรสังคม ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการมอบอุปกรณ์กีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโรงเรียนและการมอบทุนการศึกษา อีกทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีและวาดรูปสถานให้สวยงาม การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในถนนของโรงเรียน การเขียนป้ายใหม่ให้กับทางโรงเรียนบ้านมะค่า โดยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมมือกันทำกิจกรรม

วันที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin