ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทิศทางการจัดบริการห้องสมุดแนวใหม่ในยุค New Normal

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ พลวัตวิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ทิศทางการจัดบริการห้องสมุดแนวใหม่ในยุค New Normal (Trends of Library Services in  New Normal)” 

วันที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin