ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บายศรีสู่ขวัญพัฒนาสังคม

      วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin