ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

"พามัดย้อม" ชวนทำผ้าและสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โครงการสัมมนาผ้าและการสร้างอัตลักษณ์สู่งานออกแบบนิเทศศิลป์เชิงพาณิชย์ ในหัวข้อ "พามัดย้อม" วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อมและการสร้างอัตลักษณ์สู่งานออกแบบนิเทศศิลป์เชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยการ Workshop เทคนิคและวิธีการทำผ้ามัดย้อม วิทยากรโดย ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin