ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา “เต๊อะเติ๋น”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา ในชื่อ “เต๊อะเติ๋น”  โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 11 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat ชั้น 1 ภายในงานมีการจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา

วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin