ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ในคณะเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและศักยภาพแก่คณาจารย์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

วันที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin