ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 36.02.05 

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin