ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร เพลิงพิโรธกุมภีล์ อัปพักตรามานรตี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เป็นการแสดงละครเรื่อง เพลิงพิโรธกุมภีล์ เค้าโครงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง ไกรทอง และเรื่อง อัปพักตรามานรตี เค้าโครงจากวรรณกรรมเรื่อง สังข์ทอง และแก้วหน้าม้า เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะและพัฒนาการของวรรณคดีไทยร่วมกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญและความเจริญงอกงามทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin