โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมทักษะด้านดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมทักษะด้านดิจิทัล

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล

วันที่ 16 มีนาคม 2566 

ณ ห้องเรียน 31.06.06 อาคาร 31 ชั้น 6 

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin