“ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้ทักษะดนตรี ปี 2563”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดนตรี ซึ่งในปัจจุบันนี้ ดนตรีมีบทบาทอย่างมากต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการดนตรีสู่ชุมชน “ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้ทักษะดนตรี ปี 2563” เพื่อนำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ ออกไปเผยแพร่ทักษะความรู้ความสามารถด้านดนตรีให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาส เพื่อที่จะให้เด็ก ๆ เหล่านั้นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ด้านดนตรีในรูปแบบ “พี่ถ่ายทอดความรู้ให้น้อง” เป็นอีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษาต่อไปนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความรู้และเต็มความสามารถเพื่อให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ดีในศตวรรษที่ 21 โดยโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin