ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พุทธศาสนศึกษาสัมมนาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 36.02.06 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และมีการบรรยายการพัฒนาบัณฑิตหลังจบการศึกษาเพื่อเตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน โดยวิทยากรจากโรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin