ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนาฎศิลป์ไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ Drum festival ครั้งที่ 1

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง พร้อมด้วย อาจารย์ชุมพล ชะนะมา อาจารย์นัยน์ปพร ชุติภาดา และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 09.02.18 เพื่อรับโอวาทก่อนที่จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ Drum festival ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2562 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา และประเทศชาติสืบไป

 

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin