ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนการศึกษาภาษาฮินดีในต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์มณี และนางสาวณัฐธิดา สุนนท์ ได้สำเร็จการศึกษาโครงการ “ Propagation of Hindi Abroad at Kendriya Hindi Sansthan Agra, India 2023-2024” ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวน เช่น ค่าครองชีพรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทัศนศึกษา กิจกรรม ค่าตรวจลงวีซ่า และอื่นๆ จากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยและรัฐบาลอินเดีย ปีการศึกษานี้นักศึกษาทั้งสองคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและเป็นนักศึกษาดีเด่นของสถานบัน Kendriya Hindi Sansthan Agra, India อีกด้วย ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร สายสะพายดีเด่น ดังรายการรางวัลต่างๆ ดังนี้
ผลงาน และผลการศึกษาในโครงการร่วมกับสถาบันฯ (นางสาวธิดารัตน์ วงศ์มณี)
1. รางวัลชนะเลิศการแต่งชุดแฟนซีประจำชาติ (การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติประจำปี)
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดทำโปสเตอร์ (การแข่งขันวันภาษาโลก)
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรังโคลี(การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมประจำปี)
4. รางวัลชมเชย(การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมประจำปี)
5. รางวัลรองชนะเลิศกีฬาประจำปี ชนิด ทักษะการเล่นโยคะ(การแข่งขันกีฬาประจําปี)
6. รองชนะเลิศการร้องเพลงภาษาฮินดีร่วมกันกับเพื่อนต่างประเทศ (ประเภทกลุ่ม, การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ)
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการทำโปสเตอร์ (วันภาษาฮินดีโลก)
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การท่องบทกวีภาษาฮินดี (การแข่งขันทักษะทางวิชาการนานาชาติ)
9. ประกาศนียบัตรดีเด่นด้าน นาฏศิลป์อินเดีย
10. ประกาศนียบัตร Hindi Languages Proficiency Certificate from Kendriya Hindi Sansthan Agra, India.
ผลงาน และผลการศึกษาในโครงการร่วมกับสถาบันฯ (นางสาวณัฐธิดา สุนนท์)
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดทำโปสเตอร์ (การแข่งขันวันภาษาโลก)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการทำโปสเตอร์ (วันภาษาฮินดีโลก)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาประจำปี ชนิด ทักษะการเล่นโยคะ (การแข่งขันกีฬาประจําปี)
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแต่งชุดแฟนซีประจำชาติ (การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติประจำปี)
5. ประกาศนียบัตรดีเด่นด้าน ดนตรีพื้นบ้าน
6. ประกาศนียบัตร Hindi Languages Proficiency Certificate from Kendriya Hindi Sansthan Agra, India.
ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ H.E. Nagesh Singh, Ambassador of India to Thailand เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย กราบขอบพระคุณรัฐบาลอินเดียโดย Indian Council for Cultural Relations (ICCR) คณะผู้ทำงานและเจ้าหน้าที่สถานทูตอินเดีย ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เข้าร่วมโครงการ “ Propagation of Hindi Abroad at Kendriya Hindi Sansthan Agra, India 2023-2024”ในระดับนานาชาตินี้
ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) และคณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาฮินดีและให้การสนับสนุนโครงการนี้
ขอขอบคุณอาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาไทย(ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนภาษาฮินดีพื้นฐานและภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร ผู้สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการนี้

วันที่เผยแพร่ 03 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin