ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบนิเทศศิลป์ สัมมนานักออกแบบ “โฆษณา ฉบับ NEW NORMAL”

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “โฆษณา ฉบับ NEW NORMAL” ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมีกิจกรรมการ Workshop เทคนิคการถ่ายโฆษณาด้วย Smartphone วิทยากรโดย นายภูษณะ จิตเบญจธรรม

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin