ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทคนิคในการเขียนขอจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์แบบง่าย ๆ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสำหรับการเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563ณ ห้องประชุม 36.02.06 เพื่อส่งเสริมการเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์ภายในคณะที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและสามารถนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin