ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลคืนชุมชนบ้านโพนสูง

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลคืนสู่ชุมชนบ้านโพนสูง ณ ห้องรองคณบดี

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin