ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน (อ่านทุกวัน อ่านกันทั้งครอบครัว)

เมื่อสิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน (อ่านทุกวัน อ่านกันทั้งครอบครัว) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin