ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564

ณ โรงแรม Centre Point ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat

ห้องนกยูง 1 - 2 ชั้น 4 จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ศรีณัฐ  ไทรชมภู และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน

วันที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ frank