ทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนโนนสูงศรีธานีเพื่อส่งต่อความรู้ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 เพื่อส่งต่อความรู้ทางภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยสู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 06 มีนาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin