ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อให้แกนนำนักเรียนต้นแบบเกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันที่เผยแพร่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin