ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมสืบสานวรรณคดีพื้นบ้าน จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการนาฏยการละคร ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ เรือนโคราช

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin