อบรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การส่งเสริมพลังบวกทางใจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การส่งเสริมพลังบวกทางใจ

ในวันที่ 1 3 5 8 และ 10 พฤศจิกายน 2564

เป้าหมาย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin