อบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  กิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม MyLOFT  การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
ณ ห้องประชุม ๓๖.๐๒.๐๕ อาคาร ๓๖  ชั้น ๒  โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้  คุณชลธิชา ดินขุนทด  หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin