ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาดูงาน ด้านการบริการวิชาการและการจัดหารายได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริการวิชาการและการจัดหารายได้ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนวัตวิถีบ้านทะเลน้อย...ระยองฮิ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่  25 – 27  พฤษภาคม  2565 โดยมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดในการบริการวิชาการและการจัดหารายได้ด้านการส่งเสริมกิจการบริหารงานภาครัฐ ด้านการพัฒนาอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร  

วันที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin