ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นำเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก

โครงการอบรมงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (36.02.05)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอบรมผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom

วันที่เผยแพร่ 01 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin