ห่วงใยในหน่วยงาน ทำฉากกั้นป้องกัน COVID-19

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำฉากกั้นป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระหว่างผู้มาติดต่อขอใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

วันที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin