ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.ปช.

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาค กศ.ปช. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาร่วมกันและเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริง

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin